Cenník ubytovania
Počet dní a Cena vrátane DPH1 až 5dní-6€


5 až 10dní-5,5€


10 a viac dní-5€


prípadne dohodou

Zrušenie vopred dohodnutej dohody sa môže iba za podmienok, že zaplatená finančná čiastka do oznámenia o odstúpení od dohody do 72hodín sa nevracia a ostáva ubytovateľovi ako náhrada na získanie klientov.dohodnutá cena za ubytovanie a služby Sa vypláca o dohode o ubytovaní . Parkovanie motorových vozidiel v areáli ubytovne je povolené po dohode s prevádzkovateľom. Cena poskytovaných služieb sa dojednáva dohodou zmluvných strán podľa zákona 18/1996zz o cenách v znení neskorších predpisov a to ako cena jednotková bez DPH. Hlavným dôvodom zo strany ubytovateľa od okamžitého odstúpenia od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky je fajčenie v priestoroch ubytovne a porušenie ubytovacieho poriadku.

Ceny sú platné od 1.1.2010

Marian Kadlec 2011